Návrat k trvalým ľudským hodnotám predstavuje návrat k sebe samému. Uchovávať a chrániť základné hodnoty vidieka, prírodné, kultúrne a duchovné bohatstvo je prvoradým poslaním občianskeho združenia VYDRA – vidiecka rozvojová aktivita. Takmer dvadsaťpäť rokov podporujeme vidiecky cestovný ruch, budujeme a šírime dobré meno obce Čierny Balog a celého regiónu.

Pomôžte nám vytvárať hodnoty pre Vás:

Životné prostredie

 • organizovať aktivity pre dobrovoľníkov z celého Slovenska, ktorí svojou prácou pomáhajú obci a regiónu,
 • rozvíjať činnosť Environcentra – areálu programov environmentálnej výchovy pre deti aj dospelých,
 • zachovávať prírodné hodnoty regiónu a šíriť osvetu (Národná prírodná rezervácia Dobročský prales, Národný park Muránska planina, CHKO Poľana),
 • posilňovať partnerstvo poskytovateľov služieb v cestovnom ruchu a rozvíjať ho s ohľadom na životné prostredie.

Kultúra, vzdelávanie a tradície

 • organizovať vzdelávacie programy rozvíjajúce vzťah k tradíciám a ľudovým remeslám,
 • pripravovať a organizovať kultúrne podujatia v obci,
 • prezentovať miestnu ľudovú kultúru a remeslá,
 • pomáhať vytvárať vzťah k miestnym tradíciám,
 • spolupracovať so školami v regióne.

Ako nás podporiť?
Pokiaľ ste zamestnanec/fyzická osoba:

 • do 15. 2. 2021 požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie Ročného zúčtovania dane a zároveň vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane (tlačivo tu),
 • poukázať môžete:
  • 2 % z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2020 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €
  • 3 % z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2020 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií,pre ktoré ste v roku 2020 dobrovoľnícky pracovali,
 • vypíšte Vyhlásenie o poukázaní sumy (tlačivo tu), ktorú chcete prijímateľovi poukázať za rok 2020,
 • ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2 %/3 %, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa… NIE však poukázaná suma)
 • najneskôr do 30. 4. 2021 doručte Vyhlásenie a Potvrdenie daňovému úradu podľa trvalého bydliska alebo prineste do kancelárie VYDRY (ak ste poukázali 3 % z dane, povinnou prílohou je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti),
 • ak oznámite daňovému úradu predĺženie termínu na podanie daňového priznania, tak 2 % poukazujete v tomto predĺženom termíne.

Pokiaľ ste podnikatelia, živnostníci, SZČO/fyzické osoby:

 • poukázať môžete aj menej ako 2 % z vašej dane, musí to však byť minimálne 3 €,
 • môžete poukázať 2 % len jednému prijímateľovi,
 • vypíšte v daňovom priznaní časť Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby s údajmi organizácie (typ A oddiel VIII., typ B oddiel XIII.),
 • do 31. 3. 2021 doručte daňové priznanie daňovému úradu podľa trvalého bydliska,
 • ak oznámite daňovému úradu predĺženie termínu na podanie daňového priznania, tak 2 % poukazujete v tomto predĺženom termíne.

Pokiaľ ste organizácie/právnické osoby:

 • poukázať môžete 1,0 % (2 %) z dane aj viacerým prijímateľom,
 • poukázaná suma musí byť minimálne 8 € pre 1 prijímateľa,
 • ak ste v roku 2020 až do 31. 3. 2021 NEDAROVALI financie vo výške minimálne 0,5 % z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii ako prijímateľovi), tak môžete poukázať iba 1,0 % z dane, vyznačte v daňovom priznaní, že poukazujete iba 1,0 % z dane,
 • ak ste v roku 2020 až do 31. 3. 2021 DAROVALI financie vo výške minimálne 0,5 % z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii ako prijímateľovi), tak môžete poukázať 2 % z dane, vyznačte v daňovom priznaní, že poukazuje 2 % z dane,
 • daňové priznanie doručte daňovému úradu podľa sídla organizácie v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov, Vyhlásenie pre právnické osoby už nepodávate.

Pokiaľ ste dobrovoľníci:

 • poukázať môžete až 3 % z dane,
 • dobrovoľník musí získať Potvrdenie o tom, že v roku 2020 odpracoval dobrovoľnícky minimálne 40 hodín, toto potvrdenie vystavuje tzv. Vysielajúca organizácia,
 • dobrovoľník nemusel odpracovať 40 hodín výlučne v prospech iba 1 organizácie, či jednotlivca – počet minimálne 40 hodín tak môže “vyskladať” aj z viacerých Potvrdení od viacerých organizácií a jednotlivcov – spolu to však musí tvoriť minimálne 40 hodín,
 • ak dobrovoľník získa Potvrdenie (potvrdenia) o odpracovaní minimálne 40 hodín, tak môže poukázať 3 % z dane nasledovne:
  • ak podáva daňové priznanie, tak v kolónke o poukázaní podielu zaplatenej dane OZNAČÍ, že poukazuje sumu do výšky 3 % = (DP typ A alebo DP typ B) a POVINNOU prílohou k DP sa stáva Potvrdenie/Potvrdenia o odpracovaní 40 hodín;
  • ak ide o zamestnanca, tak vo Vyhlásení uvedie sumu do výšky 3 % a POVINNOU prílohou k DP sa stáva Potvrdenie/Potvrdenia o odpracovaní 40 hodín + Potvrdenie o zaplatení dane.

Údaje pre príjem 2 % podielu zo zaplatenej dane (daňová asignácia):

Názov VYDRA – vidiecka rozvojová aktivita
Právna forma Občianske združenie
IČO 35980672
Sídlo Čierny Balog, 976 52, Hlavná 51