VIII. Informačný deň k implementácii Európskeho dohovoru o krajine sa uskutočnil 12. apríla 2016, už tradične v priestoroch Slovenskej lesníckej a drevárskej knižnice Technickej Univerzity vo Zvolene. Slovenská agentúra životného prostredia, Fakulta ekológie a environmentalistiky TU Zvolen a Slovenská lesnícka a drevárska knižnica (organizátori) počas podujatia predstavili aktuálne trendy v oblasti ochrany prírody a pretváraní krajiny a ponúkli program plný pozitívnych realizácii v oblasti starostlivosti o krajinu.

Jedným zo zaujímavých príspevkov bol bezpochyby príspevok Doc. Ing. Petra Jančuru PhD., ktorý sa zaoberal kooperáciou jednotlivých odvetví zaoberajúcich sa riečnou krajinou. „Spôsob ako sa môžeme integrovať nie je ani tak inštitucionálny, ako skôr na základe vzájomnej informovanosti a prepojenosti riešených problémov. Vodohospodársky, ekologicky a krajinársky. Je rozumné hľadať to, čo nás tematicky spája. Napríklad protipovodňové a protierózne opatrenia, či adaptačné opatrenia na zmenu klímy majú spoločný menovateľ a to prítomnosť vody v krajine. Všetky môžeme zahrnúť do skupiny ekostabilizačných opatrení a revitalizácie krajiny. Zabúdaným kritériom je jednoduché posúdenie prírodného (prírode blízkeho) vzhľadu realizovaného návrhu. Či sa v návrhu objektov jedná o prirodzenú tvarovú analógiu prírodných útvarov a javov, alebo ich „napodobeninu“ (napríklad geometrickú pravidelnosť). Východiskom kooperácie môže byť vzájomné spolupôsobenie individuálnych riešení na základe súčinnosti profesií a odvetví pretvárajúcich krajinu.“ apeloval na prítomných Jančura.

Ďalší program informačného dňa bol cielene venovaný miestnym a regionálnym samosprávam, združeniam miestnych a regionálnych samospráv (mikroregionálne združenia), cezhraničným združeniam miestnych a regionálnych samospráv spoločne spravujúce krajinu a mimovládnym organizáciám, pretože počas informačného dňa bol vyhlásený už IV. ročník Ceny Slovenskej republiky za krajinu, a práve oni sú jej oprávnenými kandidátmi. Cena je čestným vyznamenaním pre organizácie, ktoré ideovo, tematicky a prakticky prispievajú k implementácii Európskeho dohovoru o krajine na národnej úrovni. Kandidáti na cenu sa prihlasujú prostredníctvom prihlášky (návrhu) realizácie oprávnených projektov s charakterom implementovaných krajinných koncepcií a opatrení, spĺňajúce kritériá pre posudzovanie ceny. Ukončenie akceptácie návrhov na cenu (ukončenie prijímania prihlášok) je stanovené na 30. jún 2016 a meno laureáta Ceny Slovenskej republiky za krajinu 2016 sa dozvieme už v novembri 2016.

autor: Agentúra SAŽP

Viac o súťaži nájdete tu: plagát1, plagát2, podmienky súťaže