Aké zmeny prinesie nový zákon mimovládnym neziskovým organizáciám (MNO)? Na to si musí každá organizácia odpovedať sama.

Od januára začal platiť zákon č. 346/2018 Z. z. o registri mimovládnych neziskových organizáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V prechodnom období (január 2019 – december 2020) sa bude register napĺňať a 1. januára 2021 bude register spustený. Žiadna organizácia, ktorá register nenaplní, nebude sankcionovaná, pretože tento zákon neruší platnosť iných zákonov o združovaní občanov.

MNO podľa platnej slovenskej legislatívy sú najmä občianske združenia, neziskové organizácie poskytujúce verejnoprospešné služby, neinvestičné fondy, nadácie a organizácie s medzinárodným prvkom. Patria sem aj odborové organizácie a organizácie zamestnávateľov. Organizácie, ktoré sa už v nejakom registri nachádzajú, nepotrebujú urobiť už žiadne kroky. Údaje budú prenesené do nového registra.

Občianske združenia nemajú svoj register, preto sa musia rozhodnúť, či údaje zapíšu do registra MNO. Do 30. júna je zápis povinných (najmä štatutárny orgán, dcérske jednotky s právnou subjektivitou…) ale aj nepovinných údajov bezplatný, po tomto termíne je spoplatnený 16,50 €. Ak v registri MNO budú údaje chýbať, tak takáto organizácia nebude môcť prijímať verejné finančné zdroje, teda dotácie (štátne, obecné, vyšších územných celkov…), eurofondy, asignáciu podielu zaplatenej dane (2% alebo 3% pri odpracovaní min. 40 dobrovoľníckych hodín pre MVO) a nakladať s verejným majetkom až dovtedy, kým tieto údaje nedoplní. Toto platí už teraz, keďže zákon nadobudol účinnosť. To znamená že aj obec, ktorá dotuje činnosť rôznych občianskych združení (športové kluby, dobrovoľní hasiči, folklórne súbory, organizácie pre činnosť škôl či záujmové aktivity…), ak nechce porušiť zákon, takéto dotácie už v tomto roku neposkytne. Výnimkou sú vlani podané a schválené žiadosti a to isté platí aj o asignácii podielu zaplatenej dane – na tohtoročný príjem sme sa registrovali do 15. decembra 2018.

Ak fungujete v organizácii, ktorá verejné zdroje nepotrebuje, údaje do registra zapisovať nemusíte. Napríklad ste občianske združenie filatelistov, vystačíte si so svojimi členskými príspevkami, navzájom si radíte, vzdelávate sa a občas urobíte pre verejnosť výstavu známok. Ak sa v budúcnosti niečo zmení a budete chcieť požiadať o verejné zdroje, urobíte zápis údajov dodatočne (už za poplatok).

Register by mal pomáhať a zjednodušovať žiadosti o verejné zdroje. Mal by odbúrať množstvo overených i neoverených príloh k žiadosti. V budúcnosti sa možno nebudeme musieť u notára registrovať na príjem asignovanej dane, ktorý teraz preveruje platnosť a aktuálnosť údajov. Je možné, že sa aj nadácie a iné súkromné zdroje finančných darov začnú spoliehať na údaje v registri. Preto je na každej organizácii, či doteraz nezverejnené údaje (najmä o štatutárovi) zverejní.

Viac informácií získate na http://www.minv.sk/?obcianske-zdruzenia, alebo si celý zákon môžete prečítať na http://www.epi.sk/zz/2018-346.

M. Heretová