Je po voľbách a mnohí si myslia, že svoju prácu urobili a teraz je na zvolených postarať sa o všetko.

Demokracia znamená vláda ľudu. Aby to bolo uskutočniteľné, vo voľbách si volíme svojich zástupcov. Väčšina rozhodne, kto bude spravovať krajinu a kto vládu bude kontrolovať z opozície. Ak ideme k volebným urnám, raz za štyri roky rozhodujeme a viac sa o veci verejné nezaujímame, ide o pasívnu demokraciu. Ale ako povedal filozof Fedor Blaščák: „Demokracia je robota navyše. Kto sa nechce zaujímať o verejné dianie, o to, čo sa deje v škôlke, v škole, na úrade a v štáte, ten je odsúdený na autoritatívnu vládu.“ Preto je dôležitá aktívna demokracia – podieľať sa na správe vecí verejných aj medzi voľbami.

Občianska participácia (podieľanie sa) na správe vecí verejných zahŕňa: spoločne plánovať, rozhodovať a podieľať sa na realizácii verejných projektov, aktivít, zmien… Ak je občan vtiahnutý do tohto procesu, rozumie zmenám, aktívne spolupracuje a tiež nesie svoju časť zodpovednosti. Na nový projekt (park v obci, výstavba čerpacej stanice, zriadenie novej služby…) je potom hrdý, pokladá ho aj za svoj, na veci mu záleží. Stretávanie sa občanov v tomto procese prispieva k spolupatričnosti, k diskusiám a výmenám názorov, k hľadaniu čo najlepšieho riešenia. A čo je dôležité, samospráva, ktorá vťahuje svojich občanov do procesu rozhodovania, získava mnoho dobrých nápadov, o ktoré by prišla, ak by si obyvateľov nevypočula.

Je mnoho spôsobov, ako miestne samosprávy môžu zapájať svojich občanov do rozhodovania o veciach verejných. Ale na Slovensku takýchto miest a obcí nie je až tak veľa. V krajinách západnej Európy je to bežný spôsob, pretože demokratické vládnutie nebolo prerušené, tak ako u nás dobou „socializmu“. Ale aj v susednom Česku je proaktívnych samospráv oveľa viac ako u nás.

Zapájať verejnosť do rozhodovania môže aj krajská samospráva a štát. Možnosti a spôsoby sú. Ale z minulosti vieme, že naši zvolení „vyvolení“, sú spokojní, keď sa im „ulica“ do práce nemieša, nepozerá na prsty. A tak je to na nás, aby sme nezostali pasívni a sami si žiadali, aby sme boli vypočutí a prizvaní k plánovaniu, rozhodovaniu a realizácii, pretože sme zodpovední za život, aký tu žijeme, za krajinu či obec, ktorú chceme zanechať našim deťom. Občianska participácia, demokracia je robota navyše, ale vyplatí sa.

M. Heretová