Návrat k trvalým ľudským hodnotám predstavuje návrat k sebe samému. Uchovávať a chrániť základné hodnoty vidieka, prírodné, kultúrne a duchovné bohatstvo je prvoradým poslaním občianskeho združenia VYDRA – vidiecka rozvojová aktivita. Takmer dvadsaťpäť rokov podporujeme vidiecky cestovný ruch, budujeme a šírime dobré meno obce Čierny Balog a celého regiónu.

Ako nás podporiť?

Údaje o nás:

 • IČO: 35980672
 • Obchodné meno: VYDRA – vidiecka rozvojová aktivita
 • Právna forma: Občianske združenie
 • Sídlo: Čierny Balog, 976 52, Hlavná 51
Zamestnanec
 1. Do 15. februára 2022 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň a o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti.
 2. Vyplňte tlačivo Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby.
 3. Do 30. apríla 2022 doručte obe tlačivá na daňový úrad podľa vášho bydliska.

Povinnou prílohou „vyhlásenia“ je:


Fyzická osoba

Ak ste fyzická osoba, ktorá sama podáva daňové priznanie:

 1. Vyplňte v Daňovom priznaní pre fyzické osoby kolónky na poukázanie 2 % z dane z príjmu.
 2. Daňové priznanie k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie roku 2021 je fyzická osoba povinná podať v lehote do 31. marca 2022 (resp. v predĺženej lehote na podanie daňového priznania, t. j. do 30. 06. 2022 alebo 30. 09. 2022)

Právnická osoba

Pokiaľ ste právnická osoba:

 1. Vyplňte v Daňovom priznaní pre právnické osoby kolónky na poukázanie 2% z dane z príjmu.
 2. Lehota na podanie daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb za zdaňovacie obdobie roka 2021 uplynie 31. marca 2022 (resp. v predĺženej lehote na podanie daňového priznania, t. j. do 30. 06. 2022 alebo 30. 09. 2022)

Dobrovoľník s 3 % z dane

Pokiaľ ste dobrovoľníci:

 • poukázať môžete až 3 % z dane,
 • dobrovoľník musí získať Potvrdenie o tom, že v roku 2021 odpracoval dobrovoľnícky minimálne 40 hodín, toto potvrdenie vystavuje tzv. Vysielajúca organizácia,
 • dobrovoľník nemusel odpracovať 40 hodín výlučne v prospech iba 1 organizácie, či jednotlivca – počet minimálne 40 hodín tak môže “vyskladať” aj z viacerých Potvrdení od viacerých organizácií a jednotlivcov – spolu to však musí tvoriť minimálne 40 hodín,
 • ak dobrovoľník získa Potvrdenie (potvrdenia) o odpracovaní minimálne 40 hodín, tak môže poukázať 3 % z dane nasledovne:
  • ak podáva daňové priznanie, tak v kolónke o poukázaní podielu zaplatenej dane OZNAČÍ, že poukazuje sumu do výšky 3 % = (DP typ A alebo DP typ B) a POVINNOU prílohou k DP sa stáva Potvrdenie/Potvrdenia o odpracovaní 40 hodín;
  • ak ide o zamestnanca, tak vo Vyhlásení uvedie sumu do výšky 3 % a POVINNOU prílohou k DP sa stáva Potvrdenie/Potvrdenia o odpracovaní 40 hodín + Potvrdenie o zaplatení dane.