• Sme dobrovoľné, neziskové, mládežnícke občianske združenie mladých ľudí z celého Slovenska.
 • VYDRA – VIDiecka Rozvojová Aktivita so sídlom v Čiernom Balogu pôsobí v obci od roku 1997. Od roku 2005 je súčasťou Partnerstva Muránska Planina – Čierny Hron.
 • Organizácia nadväzujúca na 15-ročnú históriu mládežníckeho hnutia na záchranu Čiernohronskej železnice.
 • Organizácia so samostatnou právnou subjektivitou, ktorá vznikla z Ekocentra Stromu života Vydra na Čiernom Balogu.

Poslaním OZ VYDRA je prostredníctvom dobrovoľných aktivít zachovávanie tradícií, kultúrnych a prírodných hodnôt, propagácia zdravého životného štýlu a environmentálnej výchovy a trvalá spolupráca s partnermi.

Naše ciele:

 • Zachovanie kultúrneho a prírodného dedičstva
 • Realizácia projektov podporujúcich trvaloudržateľný rozvoj regiónu
 • Detské a mládežnícke letné tábory
 • Tradičné podujatia pre verejnosť (Otvorenie sezóny vo Vydrovskej doline, Deň detí, Mikulášske popoludnie)
 • Organizovanie zábavných environmentálnych hier pre školy a iné skupiny zameraných na udržiavanie miestnych zvykov, tradícii a remesiel
 • Edičná, publikačná činnosť a osvetová činnosť
 • Propagácia zdravého životného štýlu
 • Rozvoj cestovného ruchu (ekoturistika, cykloturistika, ekovýchova)